Huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

De Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de accommodatie die met ons worden gesloten. Onze Algemene Huurvoorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst. Neemt u daarom vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden.

Zowel wij als u vinden hierin onze rechten en plichten.

1. Algemeen

Bij het reserveren verklaart de huurder akkoord te gaan met deze algemene huurvoorwaarden.

2. Betaling en betalingstermijnen

Het voorschot bedraagt van 30% van de totale huurprijs (inclusief bijkomende kosten en waarborg) en moet binnen de 8 dagen na het doorsturen van de, door de verhuurder ondertekende, huurovereenkomst zijn voldaan.

Het resterende gedeelte van de totale huurprijs (inclusief bijkomende kosten en waarborg) (70%), moeten uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode zijn voldaan.

Bij boekingen binnen de 6 weken voor het begin van de huurperiode moet de totale huurprijs (inclusief bijkomende kosten en waarborg), ineens en onmiddellijk worden voldaan.

Indien het saldo van de totale huurprijs (inclusief bijkomende kosten en waarborg), 6 weken voor de aanvang van de huurperiode niet is voldaan, zal de huurovereenkomst ontbonden worden.

Het voorschot zal niet worden terugbetaald.

3. Waarborgsom

De waarborgsom moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode voldaan zijn, als zekerstelling van mogelijke schade en andere bijkomende servicekosten. Indien deze betaling niet wordt nagekomen kunt u geen toegang krijgen tot de vakantiewoning.

Bij mogelijke schade stellen wij u per mail op de hoogte. Binnen twee weken na het einde van het verblijf worden eventuele kosten voor het herstel van geconstateerde schade aan de woning of aan de inventaris, verrekend met de betaalde waarborgsom en wordt het resterende bedrag teruggestort op uw rekening. Kosten voor overschrijving naar het buitenland zijn voor rekening van de huurder.

4. Reservering en bevestiging

U kunt telefonisch of via internet een reservatie aanvragen. Iedere reservatie die aanvaard wordt, wordt door ons bevestigd met een boekingsbevestiging en een huurovereenkomst. Heeft u deze niet binnen 8 dagen na aanvraag in het bezit, dan dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen.

Nadat het voorschot is ontvangen, wordt een bevestiging van de reservering aan de huurder toegezonden.

De reservering is pas definitief nadat de verhuurder de, door de huurder ondertekende huurovereenkomst, vergezeld van een fotokopie van het paspoort of de identiteitskaart van de huurder, en het voorschot heeft ontvangen.

5. Aankomst- en vertrektijden

De huurweek loopt in het hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag. Buiten het hoogseizoen kan de huurperiode na onderling overleg op elke gewenste dag ingaan.

De aankomst is tussen 16.00 en 20.00 uur en de vertrektijd vóór 10.00 uur.

Indien u niet tijdens de normale uren kunt aankomen, neemt u best tijdig contact met ons op. In overleg kan hier eventueel van afgeweken worden.

Bij vertraging en verwachte verlate aankomst is de huurder verplicht dit rechtstreeks telefonisch aan de persoon aangeduid in de huurovereenkomst te melden.

6. Maximaal aantal personen

Het maximaal aantal overeengekomen personen (vermeld in het huurcontract) dat in het huis overnacht, mag niet overschreden worden. Indien dit aantal overschreden wordt, kan de verhuurder de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.

7. Gebruik

In het gehuurde vakantiehuis zijn geen huisdieren toegelaten.

In het gehuurde vakantiehuis mag niet gerookt worden.

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.

8. Annulering door de huurder

Indien de huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt de verhuurder een annuleringsbevestiging.

Bij annulering meer dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode is 30% van het boekingsbedrag verschuldigd.

Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledige boekingsbedrag verschuldigd.

Wij raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Bij wijziging van de datum van een bestaande boeking worden 25,00 € administratiekosten in rekening gebracht.

9. Annulering door de verhuurder

De verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst zonder kosten te ontbinden indien de huurvoorwaarden niet worden nagekomen. Bij overmacht (bijvoorbeeld brand, natuurrampen etc.) kan de verhuurder zonder schadevergoeding de huurovereenkomst annuleren. In dit geval zullen gedane betalingen teruggestort worden.

10. Aansprakelijkheid

Het gebruik van de vakantiewoning is op eigen risico.

Tijdens het verblijf in het vakantiehuis is de huurder volledig aansprakelijk voor het vakantiehuis, inrichting en andere toebehoren.

De huurder en diegenen die zijnentwege in de betreffende huurperiode in de gehuurde vakantiewoning verblijven, is volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan de woning, de inventaris en alle zaken die tot de gehuurde woning behoren.

De huurder dient eventuele schade onmiddellijk te melden aan de verhuurder.

Eventuele schade veroorzaakt door (nalatigheid van) de huurder tijdens het verblijf zal de huurder in rekening worden gebracht.

De huurder is verplicht alle door hem/haar of zijn medebewoners aangerichte schade te vergoeden aan de verhuurder.

De huurder dient na te gaan in hoeverre zijn Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP – Nederland) – Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven (Familiale – België) dekking biedt voor de door hem veroorzaakte schade aan de gehuurde vakantiewoning. Indien deze verzekering geen of onvoldoende dekking biedt, dient de huurder voor voldoende dekking te zorgen.

Bij ongelukken of persoonlijk letsel in en om het huurhuis of bij vermissing van geld of goederen is de verhuurder niet aansprakelijk te stellen.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die door toedoen van de gebruikers van de vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaat.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor onverwachte bouwactiviteiten, werken aan toegangs- en hoofdwegen e.d. in de (naaste) omgeving van uw vakantiewoning of voor onderbreking in de stroom- of watervoorziening veroorzaakt door derden.

Bij latere aankomst of vervroegd vertrek van de vakantiewoning is er vanwege de verhuurder geen verplichting tot schadeloosstelling. De gehele gereserveerde periode is verschuldigd.

Op al deze voorwaarden en op de bepalingen uit de huurovereenkomst alsook op eventuele geschillen hieruit voortvloeiende, is het Spaanse recht van toepassing.

Calpe, 1 juli 2011